Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o nájme priestorov za účelom prenájmu parkoviska

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: 1. Predmetom je záväzok prenajímateľa prenajať pozemok do užívania nájomcovi na dobu dohodnutú touto zmluvou na parkovanie vozidiel v lokalite Čingov s parkovacími miestami v počte 102 kusov. 2. Nájomca ma záväzok užívať predmetné priestory len na účel určený touto zmluvou a zaplatiť dohodnutú odplatu za užívanie priestorov. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajaté parkovacie priestory sa budú využívať na parkovanie motorových vozidiel a autobusov.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: č.1; Katastrálne územie: Spišské Tomášovce; Parcela číslo: "C" KN; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 1000/2

Zmluvná cena: 1000.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.04.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020

Dokumenty Pdf img06231.pdf ( veľkosť: 259,8 KB, aktualizované: Štvrtok 26. August 2021 09:44 )