Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o nájme priestorov za účelom prenájmu sociálneho zariadenia

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: 1. Predmetom je záväzok prenajímateľa prenajať nebytové priestory - sociálne zariadenie v lokalite Čingov postavené na pozemku, parcely C-KN 960/2, k. ú. Spišské Tomášovce do užívania nájomcovi na dobu dohodnutú touto zmluvou, v zmysle článku 3 tejto zmluvy ako príslušenstvo k parkovacím miestam v počte 102 kusov, v lokalite Čingov. 2. Predmetom je tiež užívať predmetné priestory len na účel určený touto zmluvou a zaplatiť dohodnutú odplatu za užívanie priestorov. 3. Prenajaté priestory sa budú využívať pre návštevníkov a turistov Slovenského raja.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: č.1; Katastrálne územie: Spišské Tomášovce; Parcela číslo: "C" KN; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 960/2

Zmluvná cena: 1000.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.05.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020

Dokumenty Pdf img06229.pdf ( veľkosť: 306,2 KB, aktualizované: Štvrtok 26. August 2021 09:40 )