Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.12.2021 Zmena účastníckeho programu a kúpa mobilného telefónu
A8245016
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 21.10.2021
28.12.2021 Montáž a demontáž stropného systému - novostavba MŠ Spišské Tomášovce
14900.00 € bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Martin Ruman 25.11.2021
06.10.2021 Realizácia služieb súvisiacich so zabezpečením externého poradenstva pri implementácií projektu s názvom Novostavba materskej školy - Spišské Tomášovce, kód projektu v ITMS2014+312061S986 k zmluve o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003129
5850.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. ROZVOJ SPIŠA n.o. 20.04.2021
06.10.2021 Realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby ,,Kanalizácia Smižianska ulica, Rekonštrukcia na Železničnej ulici" podľa projektu sravby a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2/2021
62484.35 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. 29.07.2021
06.10.2021 Žiadosť o zmenu
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Prima banka Slovensko, a.s. 22.09.2021
06.10.2021 Realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby ,,Novostavba materskej školy - Spišské Tomášovce" podľa projektu stavby a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
1/2021
1020906.81 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. 19.04.2021
06.10.2021 Prenájom pozemku na parkovanie vozidiel v lokalite Čingov s parkovacími miestami v počte 102 kusov
10000.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 19.04.2021
06.10.2021 Vykonanie služieb a prác, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti dodávateľa.
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. 15.02.2021
30.04.2021 Vytvorenie bankového účtu.
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Priama banka Slovensko, a.s. 29.04.2021
03.12.2020 1. Predmetom je záväzok prenajímateľa prenajať pozemok do užívania nájomcovi na dobu dohodnutú touto zmluvou na parkovanie vozidiel v lokalite Čingov s parkovacími miestami v počte 102 kusov. 2. Nájomca ma záväzok užívať predmetné priestory len na účel určený touto zmluvou a zaplatiť dohodnutú odplatu za užívanie priestorov. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajaté parkovacie priestory sa budú využívať na parkovanie motorových vozidiel a autobusov.
1000.00 €/rok bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 30.04.2020
03.12.2020 1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory - v Obecnej budove Turistickej ubytovne na ul. Školskej č. 246/3, katastrálne územie Spišské Tomášovce. 2. Predmet nájmu sa skladá z týchto miestností: 12 izieb na ubytovanie, sklad pre špinavé prádlo, sklad pre čisté prádlo. Spoločenská miestnosť s 90 miestami na sedenie, vybavená kuchyňa a sklady na potraviny.
1130.00 €/rok bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 28.05.2020
03.12.2020 1. Predmetom je záväzok prenajímateľa prenajať nebytové priestory - sociálne zariadenie v lokalite Čingov postavené na pozemku, parcely C-KN 960/2, k. ú. Spišské Tomášovce do užívania nájomcovi na dobu dohodnutú touto zmluvou, v zmysle článku 3 tejto zmluvy ako príslušenstvo k parkovacím miestam v počte 102 kusov, v lokalite Čingov. 2. Predmetom je tiež užívať predmetné priestory len na účel určený touto zmluvou a zaplatiť dohodnutú odplatu za užívanie priestorov. 3. Prenajaté priestory sa budú využívať pre návštevníkov a turistov Slovenského raja.
1000.00 €/rok bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 28.05.2020
02.12.2020 1. Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi. 2. Účelom zmluvy je sprístupnenie internetového portálu, webového sídla s vlastnou doménou Objednávateľa, ktorý zriadil a prevádzkuje poskytovateľ, objednávateľovi za účelom zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré je objednávateľ ako povinná osoba povinný zverejňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
č. 135/2020
9.00 €/mesiac s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 24.11.2020
Zobrazených 16 - 28 z celkových 28.
« Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca »